Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE LOVCE

§1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Lovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a odmien, ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.
(2) Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce

(1) Obec je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
(2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou sú vlastným majetkom a so svojimi finančnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
(3) Ukladať povinnosti obci alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ustanovení § 3, ods.2 a 3 § 4, ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákona č.369/90).
(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jt náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§4
Samospráva obce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe, (§ 4 ods. l zákona 369/90).
(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) prostredníctvom orgánov obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
(3) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecnému záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávanie ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lovciach.
(5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/90 – § 4, ods.3 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(6) Nariadenia musia byť každému prístupné na OÚ obce.

II.

MAJETOK OBCE

§5

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.
(2) Majetok obce sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na výkon samosprávy obce,
- na podnikateľskú činnosť.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
(3) Majetok obce. ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.
(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
(6) Centrálnu evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad, čiastkovú evidenciu o stave a pohybe majetku ZŠ a MŠ oddelene riaditeľka ZŠ a riaditeľka MŠ.
(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§6

(1) Orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov n ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodzovaním, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou právnou úpravou.
(3) V majetkových veciach (majetkoprávnych vzťahoch) obce koná starosta obce.

§7

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové ipríspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce. Podrobnosti postupu zriaďovania a kontroly upraví obecné zastupiteľstvo vo Všeobecne záväznom nariadení.

§8

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce urči obecné zastupiteľstvo. Za používanie majetku obce možno vyberať poplatky.

 

§9

Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce sa vykonáva nasledovne:
- majetok obce tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok, záväzky a pohľadávky evidované účtovnej evidencii obecného úradu.
- nadobúdanie hnuteľného a nehnuteľného majetku môže byt’ vykonávané len z rozpočtu obce,
- prevod majetku obce môže byť vykonaný na základe rozpočtu a zmluvy,
- nadobudnutie obecného majetku starostom alebo poslancom obce môže byť len na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže,
- prenechanie majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám sa vykonáva dohodou,
- správa majetku obce je zabezpečovaná obecným úradom,
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami ako aj majetkové práva zabezpečuje starosta obce,
- ceny majetku pri prevode, ako aj pri prenechaní do používania, ako aj dohody z tohto titulu schvaľuje obecné zastupiteľstvo,
- pri verejnom obstaraní vecí a služieb je povinné dodržiavať ustanovenia VZN obce Lovce o verejnom obstarávaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom vykonáva hlavný kontrolór a o výsledku informuje obecné zastupiteľstvo.

III.
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

§10
Financovanie

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými právnickými a fyzickými subjektmi alebo z iných cudzích zdrojov.
(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§11
Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (5 9 ods. 2 Zák. SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce.
(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
- príjmy z miestnych daní a poplatkov, /daňové a nedaňové príjmy/
- výnosy z majetku obce,
- dotácie zo štátneho rozpočtu,
- podiely na daniach v správe štátu Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
- výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,
- výdavky na údržbu majetku obce,
- výdavky na zabezpečenie verejných služieb v obci,
- výdavky investičného charakteru.
(4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme, môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálneho plnenia), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.
O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.
O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
(5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami SR na príslušný rok.
(7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatívy na podporu ochrany životného prostredia.
(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(9) Ročnú účtovnú závierku overuje audítor.

§12
Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom, rozpočtovým provizóriom.
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
(3) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu, obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimo rozpočtových zdrojov, spôsobov finančného vyrovnania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách.

IV.
ORGÁNY OBCE

§13
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce.
(2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa zákona Č.369/1990Z. z. o obecnom zriadení:
- komisie obecného zastupiteľstva,
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí OcZ podľa zákone 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť aj iné stále alebo dočasné výkonne kontrolné orgány a určí im náplň práce.

§14
Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Lovce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
(2) Obecné zastupiteľstvo má vo volebnom období 2010-2014 schválený počet 7 poslancov.
(3) Funkčné obdobie poslancov začína zložením sľubu poslancov a končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§15
Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Lovce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zákona SNR č. 369/90 Z. z.;
(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu ktorý užíva a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaných do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 odst. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenia obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa §21ods.l zákona o obecnom zriadení;
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami obce,
s) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce,
t) rozhodovať o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu.
(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
(4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy, stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Lovce.

§16
Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(3) Starosta obce najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje uznesenia OZ a nariadenia obce,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým a právnickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,
g) podpisuje nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné.(§ 13, odst.6 zák.č.369/1990Zb.)
(5) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak ho obecné zastupiteľstvo nepotvrdí mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta pozastaviť.
(6) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 odst. 4, p; i) Zákona č. 369/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
(7) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. (zák. NR SR č. 253/1994 Z. z.)

§17
Zástupca starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starosti zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.
(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia (§ 13a odst. 1, písm. c) až

Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne v súlade s rokovaním obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady počas neprítomnosti starostu.
(6) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými pracovníkmi obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
(7) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu môže obsahovať Organizačný poriadok Obecného úradu v Lovciach.

§18
Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavného kontrolóra volí na 6 rokov a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca.
(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- starostu,
- člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom obec,
- iného zamestnanca obce,
- podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Z. z.).
(3) Hlavný kontrolór obce najmä:
a) vykonáva kontrolu :
- zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,
- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,
- vybavovania sťažností a petícií,
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- dodržiavania interných predpisov obce.
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce,
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
f) spolupracuje so Štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
(4) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
(5) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
(6) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.
(7) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

§19
Obecný úrad

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce, súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých úsekov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúr)’ úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Lovciach, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

V.
MIESTNE REFERENDUM

§20

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.):
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce. ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy’ obce.
(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

VI.
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§21

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce prípadne jeho časti vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
- ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.
(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne v nariadení.
(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli vo vestibule obecného úradu v Báhoni, vyhlásením v obecnom rozhlase, príp. iným vhodným spôsobom.
O prerokovanej záležitosti sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

VII.
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§22
Úvodné ustanovenia

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§23
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením a zložením sľubu. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
e) ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce,
f) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva.
g) ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
h) zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva alebo zrušením obce, smrťou.

§24
Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) pripomienkovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
d) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
e) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
f) požadovať od vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácii a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
(2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce Lovce a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lovciach, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(3) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§25
Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
(3) Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je pre výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

VIII.
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§26

(1) Veci spoločného záujmu obce Lovce a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
(2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

IX.
VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§27

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdmi, políciou a pod.).
(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

X.
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

Prvá časť

§29

Symboly obce – erb obce, pečať obce, vlajka obce. Tieto symboly obce sú zaregistrované v Heraldickom registri Slovenskej republiky, v ktorom sú presne uvedené ich vyobrazenia.

Erb obce

(1) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí príloha č.l tohto štatútu
(2) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- formu a spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu – povolenia
- potvrdenie o zaplatení poplatku
(3) Erb obce sa používa:
- na pečatidle obce
- na insígniách starostu
- na listinách o udelení čestného občianstva obce Lovce, ceny obce Lovce a uznaniach obce Lovce,
- na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Lovciach, ZŠ, MŠ,
- na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce
- v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
- na preukazoch poslancov obce. zamestnancov obce.
Subjekty používajúce erb uvedeným spôsobom sú oslobodené od poplatkov
(4) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
(5) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila, alebo používa. Každý je povinný na výzvu odstrániť neoprávnene alebo nesprávne použitie erbu.
(6) Obec urči nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Lovce. ako aj výšku poplatku a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

Zástava obce

(1) Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Lovce tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.
(2) Zástavu obce Lovce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v priestoroch, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
(3) Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo §8 ods.6 zák. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní.
(5) Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.
(6) Pri používaní a vyvesení zástava musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
- zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
- na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
(7) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
(8) Obec Lovce určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce.

Pečať obce

(1) Pečať obce Lovce tvorí erb obce Lovce s hrubopisom : OBEC LOVCE
(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
(3) Pečať uschováva starosta obce.

Druhá časť

§30
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

Úvodné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Lovce,
b) Cenu obce Lovce,
c) Cenu starostu obce,
d) Odmeny.

§31
Čestné občianstvo obce Lovce

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena. alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Lovce.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.
(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na riadnom, resp. slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo inej príležitostnej slávnosti. Poctený sa pri tejto príležitosti zapisuje do Pamätnej knihy obce Lovce.

§32
Cena obce Lovce

(1) Cena obce Lovce sa udeľuje za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny môže obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanec, starosta, príp. aj občan obce. Návrhy musia byť písomne odôvodnené.
(3) Cenu obce Lovce tvorí plaketa a peňažná odmena. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
(4) Cenu obce Lovce slávnostne odovzdáva starosta pri vhodnej príležitosti (ukončenie činnosti, živ. jubileum a pod.).
(5) Cena obce Lovce sa môže udeliť ročne najviac trikrát, tým istým osobám však až po uplynutí 2 rokov.
(6) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.

V takomto prípade sa cena môže odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§33
Cena starostu obce Lovce

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce alebo za reprezentáciu na športových, kultúrnych a iných podujatiach.
(2) Cenu starostu obce Lovce tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo.
(3) Evidencia sa vedie v Kronike obce Lovce, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám ceny udelené.

§33
Dary a odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce alebo záslužnej činnosti napr. v spoločenských organizáciách.

Tretia časť

§34
Kronika obce

(1) Kronika obce Lovce sa vedie v slovenskom jazyku.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú chronologicky, dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení príslušnej komisie.

XI.
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 35
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm a havárii a iných mimoriadnych udalostí miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami a haváriami a inými mimoriadnymi udalosťami.
(3) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s organizáciami Štátu.
(4) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

§36
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu čelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

XII.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

§37

(1) Obec bude vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj v oblasti bývania, budovania, rozširovania infraštruktúry a podnikania.(2) Obec bude vytvárať podmienky na zabezpečenie práva občanov na kvalitné životné prostredie.
(3) Obec bude zabezpečovať starostlivosť o kultúrne dedičstvo nachádzajúce sa na jej území.
(4) Katastrálne územie obce nesmie byť využívané na skladovanie a manipulovanie s obzvlášť nebezpečnými látkami a odpadmi a jadrovým materiálom.

XIII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

(1) Štatút obce je základnou právnou normou obce Lovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) Štatút obce Lovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lovciach dňa 15.12.2011. Štatút obce Lovce nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2012.

V Lovciach, dňa 15. 12. 2011

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka