Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-90 z 92
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14/§ 52a/2014/ŠRÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraŠpecifikácia k DohodeOsobné ochranné pracovné prostriedky0,00 €4.5.2018nestanovený
400/122/2017-1Štátny fond rozvoja bývaniaZmluva o úverePredmetom Zmluvy je poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na účel uvedený v Č l ánku 1. tejto Zmluvy (ďalej ako „Úver"). Táto Zmluva upravuje ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán. 293 390,00 €4.5.2018nestanovený
400/122/2017Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluvaBytový dom, popis stavby: bytové domy 2xll BJ čís l o súpisné 244 postavený na pare. reg. CKN č. 1008/21. 488 991,19 €4.5.2018nestanovený
9100000182OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A.,Poistná zmluva pre poistenie majetku1. 2ivelné poistenie II. Poistenie pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu III. Poistenie elektroniky63,00 €4.5.2018nestanovený
28082017Miroslav Kopaj - KOHI PLUSObjednávkavybavenie fitness centra10 191,60 €4.5.2018nestanovený
0004/2014Vodnáková NatáliaDohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcouúdržba a úprava verejnej zelene, (parky, ulice, oddychové zóny, materské škôlky, školy ... ), udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, úprava klzkých povrchov v zimnom obdobní, čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach, pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, údržba obecných cintorínov, starostlivosť o športové areály a ďalšie práce určené pokynom starostom obce.0,00 €3.5.2018nestanovený
0006/2014Škulová MáriaDohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcouúdržba a úprava verejnej zelene, (parky, ulice, oddychové zóny, materské škôlky, školy ... ), udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, úprava klzkých povrchov v zimnom obdobní, čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach, pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, údržba obecných cintorínov, starostlivosť o športové areály a ďalšie práce určené pokynom starostom obce.0,00 €3.5.2018nestanovený
252006AE konzultanti, s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAZmluvné strany sa dohodl i, že mandatár za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zariadi za odplatu pre mandanta obstaranie koncesie na modernizáciu prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v obci v súlade s právnymi predpismi SR ako aj s princípmi zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 500,00 €3.5.2018nestanovený
15082015Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.MANDÁTNA ZMLUVAKamerový systém v obci Lovce 200,00 €3.5.2018nestanovený
107/2015Ing. Richard TomíkMANDÁTNA ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIAZateplcnic stien a stropov a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ a MŠ Lovce 600,00 €25.4.2018nestanovený
662016GEODETICCA, s.r.o.Licenčná zmluvaVýrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu 10,19 km2 definovanom Záujmovým územím; z leteckého snímkovania z obdobia 2015; vo farebnom pásme RGB; rozlíšenie 20cm/pixel; formát dátového súboru TIF +TFW; georeferencovaný do súradnicového systému S-JTSK. 550,26 €25.4.2018nestanovený
12042017manželia VlárskiKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce, označenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode 1.2. tejto zmluvy ako parcela registra "C" parcelné číslo 1000/88 o výmere 31 m2, druh pozemku - zastavaná plocha. 93,00 €25.4.2018nestanovený
17072017Miroslav Kopaj KOHI PLUSKÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVAPredmetom zmluvy je dodanie vybavenia obecnej posilňovne / ďalej aj ako „predmet zákazky" alebo „tovar"/.10 191,60 €25.4.2018nestanovený
111/2015K.G.K.Slovakia, s.r.oKúpna zmluvaPredávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci touto zmluvou kupuje odpredávajúceho do svojho výlučného vlastníctva v 1/1 predmet kúpy uvedený v Čl. I.2tejto zmluvy.1,00 €25.4.2018nestanovený
43/2016Štefan HorvátKúpna zmluvaTouto Zmluvou Predávajúci predáva zo svojho čiastočného vlastní<;tva Kupujúcemu Nehnuteľnosti, a to za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Č lánku 1 V. Zmluvy a Kupujúci ich kupuje od Predávajúceho 235,00 €24.4.2018nestanovený
42/2016Mária GálikováKúpna zmluva 225,11 €24.4.2018nestanovený
367/2015manželia KukučkovíKúpna zmluvapozemok na parcele registra „ C", č.p. 1013/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70m2.0,00 €24.4.2018nestanovený
464/2014manželia KuťkovíKúpna zmluvaPredmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bod 2 tejto zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nasledovnú nehnuteľnosť1 320,00 €24.4.2018nestanovený
1/2017IMPERIALIS s.r.o.Kúpna zmluvaBYTOVÉ DOMY 2 x 11 BJ 488 991,19 €24.4.2018nestanovený
02022017manželia KečkešovíKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce, označenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode 1.2. tejto zmluvy ako parcela registra "C" 1013/5 o výmere 52 m2, druh pozemku - zastavaná plocha. 156,00 €24.4.2018nestanovený
19042017Karol BelenčíkKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce, označenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode 1.2. tejto zmluvy ako parcela registra "C" parcelné číslo 1000/86 o výmere 142 m2, druh pozemku - zastavaná plocha. 426,00 €24.4.2018nestanovený
01012017Vlastimil BútoraKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce, označenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode 1.2. tejto zmluvy ako parcela registra "C" 229/19 o výmere 79 m2, druh pozemku - zastavaná plocha. 237,00 €24.4.2018nestanovený
28032017manželia GálikovíKúpna zmluvaPredávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci touto zmluvou kupuje odpredávajúceho do svojho výlučného predmet kúpy uvedený v Čl. I.2. tejto zmluvy.1,00 €24.4.2018nestanovený
16012017manželia VlárskiKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce 939,00 €24.4.2018nestanovený
02052016manželia KukučkovíKúpna zmluvaPredmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku, kat. územie Lovce, označenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode 1.2. tejto zmluvy 270,90 €24.4.2018nestanovený
682-21SE Predaj, s.r.o.KONCESNÁ ZMLUVAVerejný obstarávateľ prostredníctvom Koncesie prenecháva Koncesionárovi prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia.31 057,44 €20.4.2018nestanovený
0005/2014Florek Marián Ing.Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcouúdržba a úprava verejnej zelene, (parky, ulice, oddychové zóny, materské škôlky, školy ... ), udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách, úprava klzkých povrchov v zimnom obdobní, čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody v obciach, pomoc pri likvidácií nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu, údržba obecných cintorínov, starostlivosť o športové areály a ďalšie práce určené pokynom starostom obce0,00 €20.4.2018nestanovený
3236-2017Miroslav Kopaj KOHI PLUSFAKTÚRA č.: 2017038Vybavenie fitnes centra10 191,60 €20.4.2018nestanovený
341-2014Obec TopoľčiankyDohoda o spoločnom školskom obvode0,00 €20.4.2018nestanovený
142014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služiebPredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb0,00 €20.4.2018nestanovený
Položky 61-90 z 92
ÚvodÚvodná stránka