Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Lovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-60 z 92
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/003Obec LovceZmluva o dieloelektromobil pre obec Lovce 500,00 €14.6.2018nestanovený
01/2018/05Obec Lovcedohoda o poskytnutí príspevkuzmluva o poskytnutí príspevku30 000,00 €14.6.2018nestanovený
400/79/2018Obec Lovcezmluva o úvere 296 640,00 €7.6.2018nestanovený
240614/04OPEN DOOR, s.r.o.ZMLUVA O SLUŽBÁCH – Vypracovanie žiadostí o príspevok formou dotácie v rámci Environmentálneho fonduPredmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa objednať si vypracovanie žiadosti a záväzok poskytovateľa vypracovať pre Objednávateľa žiadosť a zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu za vypracovanie žiadosti. Predmetom tejto zmluvy je taktiež závazok poskytovateľa , poskytnúť objednávateľovi služby súvisiace s implementáciu po schválení žiadosti. 490,00 €10.5.2018nestanovený
ZLP-2015-1047 /OPISDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska {DEUS)Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miestZa podmienok uvedených v tejto Zmluve sa DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu Používateľovi nasledovné služby IS DCOM0,00 €10.5.201831.12.2015
339/2016ENVIROPOL s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstvePredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa realizáciu objednaných služieb a ďalej záväzok objednávateľa poskytnuté služby prijať a riadne si plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.0,00 €10.5.2018nestanovený
345/2016Waste transport, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostrediaPredmetom zmluvy je zo strany zhotoviteľa zabezpečenie nasledujúcich služieb pre objednávateľa: - zber, preprava a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nasledujúcich vytriedených zložiek komunálnych odpadov0,00 €10.5.2018nestanovený
2015NOVOAUDIT, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebPredmetom zmluvy je audit účtovnej závierky Obce Lovce , ktorá sa zostavila za rok 201 S podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre obce. Predmetom zmluvy je ďalej overenie dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 480,00 €10.5.2018nestanovený
04102014NOVOAlJDIT, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEBPredmetom zmluvy je audit účtovnej závierky Obce Lovce, ktorá sa zostavila za rok 2014 podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre obce. Predmetom zmluvy je ďal ej overenie dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 480,00 €10.5.2018nestanovený
06062016GEODETICCA, s.r.o.Zmluva o poskytnutí službyPoskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA (ďalej ako „WebGIS11 ) špecifikované v článku II. tejto Zmluvy o poskytnutí služby (ďalej ako „Zmluva").1,20 €10.5.2018nestanovený
25/2014Nadácia AllianzZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU0,00 €1.8.201430.8.2019
13052014Úrad vlády Slovenskej republikyZMLUVA o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov rozpočtovej rezervy predsedu vládyÚčelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie prijímateľovi na realizáciu aktivít s účelovým určením (ďalej ,.dotácia"), a to za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a internými predpismi poskytovateľa.15 000,00 €10.5.2018nestanovený
0005-PRB/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiPredmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie podľa zákona č. 443/201 O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") na účel obstarania technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona, špecifikovanej v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2017.10 000,00 €10.5.2018nestanovený
22082014Slovenská pošta, a. s.Zmluva o nájme nebytových priestorovNebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané nájomcom po celú dobu nájmu za účelom výkonu poštovej prevádzky v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri. 246,09 €10.5.2018nestanovený
0004-PRB/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPredmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu fonnou dotácie podla zákona č. 443/201 O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďal ej len „zákon) na účel obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, špecifikovaných v č lánku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 20 17 . 488 991,19 €10.5.2018nestanovený
282/2016Green Wave Recycling, s.r.o.ZMLUVA O DIELOPredmetom zmluvy je vykonávanie zberu starého papiera firmou zhotoviteľa na území objednávateľa formou ambulantného výkupu od obyvateľstva mesta a preprava tohto papiera na ďalšie zhodnotenie.0,00 €10.5.2018nestanovený
15/154Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTURekonštrukcia miestnej komunikácie 300,00 €10.5.2018nestanovený
15-153Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTUKamerový systém v obci Lovce 300,00 €10.5.2018nestanovený
23062017CS, s.r.o.ZMLUVA O DIELO„LOVCE - rekonštrukcia miestnej komunikácie" 116 052,52 €9.5.2018nestanovený
220/2015V.l.Trade. s.r.o .ZMLUVA O DIELOZateplenie stien a stropov a rekonštrukcia vykurovania budova ZŠ a MŠ Lovce 135 341,73 €9.5.2018nestanovený
15/055Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.ZMLUVA O DIELORevitalizácia verejného priestranstva v obci Lovce 300,00 €9.5.2018nestanovený
70/2016SIGNAL-CODE s.r.o.ZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Kamerový systém v obci Lovce" v obci Lovce. Rozsah diela, jeho kvalita a technické riešenie sú určené pod ľa projektovej dokumentácie.16 521,89 €9.5.2018nestanovený
23062016CS, s.r.o.ZMLUVA O DIELORevitalizácia verejného priestranstva v obci Lovce98 613,16 €9.5.2018nestanovený
10461008U02Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fonduTáto zmluva sa uzatvára podľa ust. § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť. 137 069,95 €9.5.2018nestanovený
500/2014Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športuNitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupitel'stva NSK zo dňa 24. marca 2014 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímatel'ovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu nasledovne 300,00 €4.5.2018nestanovený
464/2015Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 39/2015 zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 30. marca 2015 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry nasledovne 300,00 €4.5.2018nestanovený
462/2015Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športuNitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 39/2015 zo 14. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 30. marca 2015 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu nasledovne 200,00 €4.5.2018nestanovený
449-2014Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva NSK zo dňa 24. marca 2014 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry nasledovne 300,00 €4.5.2018nestanovený
80/NR/2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityKamerový systém v obci Lovec10 000,00 €4.5.2018nestanovený
zz1K.G.K.Slovakia, s.r.oZámenná zmluvaZamieňajúci 1 touto zmluvou odovzdáva zamieňajúcemu 2 a zamieňajúci 2 touto zmluvou nadobúda od zamieňajúceho 1 do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 1 uvedenú v Čl. I bod 1. tejto zmluvy.0,00 €4.5.2018nestanovený
Položky 31-60 z 92
ÚvodÚvodná stránka